1. Codinggamer 2018-07-11

    很酷呐~ 特别是Boss飞起来落到地上时候沙子飞起配合屏幕震动~

    游戏玩法是三个能量可以发动动作吗?

    • 流贾君 2018-07-11

      @Codinggamer:谢谢哈。游戏里移动或者跳跃踏中节奏可以存一格能量,三格就可以攻击一下或者闪避~

您需要登录或者注册后才能发表评论

登录/注册