Kirotr 赞了文章:一姐小课堂第 23 - 24 课 2020-02-15

Kirotr 赞了文章:【风农翻译】像素宝典 #10 2020-02-05

Kirotr 评论了新闻:来呀,立 Flag 呀! 2020-01-26

Kirotr 赞了新闻:来呀,立 Flag 呀! 2020-01-26

Kirotr 收藏了文章:【风农翻译】像素宝典 #8 2019-12-19

Kirotr 赞了文章:【风农翻译】像素宝典 #8 2019-12-19

Kirotr 收藏了文章:探索者 2019-12-18 2019-12-19

Kirotr 评论了文章:探索者 2019-12-18 2019-12-19

Kirotr 赞了文章:探索者 2019-12-18 2019-12-19

Kirotr 关注了 LateRacer 2019-12-19

Kirotr 评论了日志:indienova 提醒各位开发者注意 2019-12-19

Kirotr 评论了日志:年终,近况 2019-12-19