-A-T-E- 赞了会员日志:开发者第一个游戏类型的推论 2022-04-15

-A-T-E- 收藏了文章:Ivan Zanotti 与他疯狂的作品 2022-01-31

-A-T-E- 关注了 二蕉 2021-09-06

-A-T-E- 加入了小组:Ludum Dare 2021-05-13

-A-T-E- 赞了会员日志:一些个人的美术设计 2021-04-27

-A-T-E- 关注了 羽毛 2021-03-20

-A-T-E- 关注了 indie 新闻官 2021-03-19

-A-T-E- 关注了 sadi 2021-03-14

-A-T-E- 加入了小组:综合讨论组 2021-03-14

-A-T-E- 关注了 余羊 2021-03-02

-A-T-E- 关注了 JKLLIN 2021-02-22

-A-T-E- 收藏了文章:评价游戏的一些维度 2020-12-31

-A-T-E- 升级成为正式会员 2020-03-28

常去的小组