reekin 喜欢会员游戏:武志 2021-09-01

reekin 评论了会员开发游戏:十三孤城录 2021-08-29

reekin 评论了日志:《十三孤城录》开发日志五 2021-06-06

reekin 发表了新的日志:《十三孤城录》开发日志五 2021-05-26

reekin 在小组:综合讨论组 中发表了新的内容:对indie开发的一点杂感 2021-05-15

reekin 发表了新的日志:对indie开发的一点杂感 2021-05-15

reekin 发表了新的日志:《十三孤城录》开发日志四 2021-05-12

reekin 赞了会员日志:游戏性能优化(前篇) 2021-05-07

reekin 在小组:综合讨论组 中发表了新的内容:沙盒+奇幻武侠,DEMO阶段求各种合作小伙伴 2021-05-03

reekin 发表了新的日志:《十三孤城录》开发日志三 2021-05-03

reekin 已经升至 3 级! 2021-04-26

reekin 喜欢会员游戏:江湖录 2021-04-25

常去的小组